ALGMENE VOORWAARDEN BELL’S TATTOO SHOP VOF

1 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Bell’s tattooshop: de vennootschap onder firma, gevestigd te Almere aan de Europalaan 939 , 1363 BM.

1.2 Tatoeage: de handeling bestaande uit, via intradermale injectie van kleurproducten, het creëren op de huid van een permanente en of duurzaam merkteken, of een permanente en of duurzame tekening, of het versterken van gelaatstrekken. Een tatoeage is permanent en onomkeerbaar.

1.3 Piercing: het doorboren van de opperhuid, slijmvlies, onderliggend weefsel of kraakbeen,om er een siervoorwerp in te brengen.

1.4 Opdrachtgever : De natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Bell’s tattooshop tot het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of permanente makeup, alsmede de natuurlijke persoon die zich door Bell’s tattooshop laat behandelen of aan wie Bell’s tattoo shop producten of diensten levert.

1.5 Opdrachtnemer: Bell’s tattooshop of elk daartoe gemachtigde medewerker van Bell’s tattoo shop.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever.                                                       Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Bell’s tattoo shop worden afgeweken.

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met Bell’s tattooshop en het toestemmings formulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de geleverde algemene voorwaarden.

3 Bijzondere bepalingen

3.1 De handelingen uit 1.2 en 1.3 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.

3.2 De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij Bell’s tattooshop.

3.3 De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het  warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

3.4 Tatoeages, piercings en permanente make up worden alleen gezet bij personen van 16 jaar of ouder.

Personen tussen de 12 en de 16 jaar dienen vergezeld te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger.  Deze dient schriftelijk toestemming te geven voor het zetten van een tatoeage, piercing of permanent make up.

Bell’s Tattooshop heeft het recht opdrachtgever op grond van zijn / haar leeftijd , ook wanneer er toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger wordt gegeven, te weigeren.

 

4 Eigen verantwoordelijkheid

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer Bell’s tattooshop worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de opdrachtgever.

4.2 Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier.   Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens welke van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

4.3 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle op het toestemmingsformulier vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder de medische en maatschappelijke gevolgen.

4.4 Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een tatoeage of permanente make up. Opdrachtgever is tevens op de hoogte van het feit dat de door Bell’s tattooshop aangebrachte tatoeage of permanente make up, nooit volledig of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.

4.5 Bell’s tattooshop heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren. Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan Bell’s tattooshop de opdracht weigeren.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Bell’s tattooshop is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het plaatsen van een tatoeage of piercing of andere behandeling die onder de opdracht valt, tenzij vast staat dat deze schade is te wijten aan de opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van Bell’s tattooshop.

5.2 Bell’s tattooshop heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde’resultaat te bereiken, maar geeft niet de garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5.3 Bell’s tattooshop is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is, door het door een derde laten verwijderen van een tatoeage of piercing welke door Bell’s tattooshop is gezet.

5.4 Bell’s tattooshop is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een tatoeage of piercing door mensen die na het laten zetten van een tatoeage of piercing , op hun besluit om een tatoeage of piercing te laten zetten, terug zijn gekomen.

5.5 Schadevergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de opdrachtgever niet direct, althans zo spoedig mogelijk, na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen en wanneer opdrachtgever niet aanstonds Bell’s tattooshop alle benodigde informatie heeft verschaft.

5.6 Bell’s tattooshop behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermidden om aansprakelijkheid jegens opdrachtgever af te weren.

Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van zijn medewerkers of eventuele derden waarvoor Bells’s tattoo shop op grond van de wet aansprakelijk voor zou zijn.

6 Toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Bell’s tattooshop en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer beslecht